Obchodní podmínky / Ubytovací řád

 Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v apartmánu ubytován.
 2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.
 3. Úhradu za pronájem apartmánu je ubytovaný povinen zaplatit v hotovosti nebo bankovní účet před nástupem, a to: 

Zrušení ze strany zákazníka

K odstoupení od smlouvy dle potvrzené objednávky pobytu může ze strany zákazníka dojít v rámci jeho vztahu s ubytovatelem pouze ze závažných důvodů a to výhradně písemnou formou. Při odstoupení od smlouvy uzavřené na základě potvrzené Objednávky je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky:

 1. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování, nejdříve od 15:00 hod a nejpozději do 19:00 daného dne.
 2. V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit apartmán nejpozději do 10.00 hod a předat ubytovateli klíče od apartmánu.
 3. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení.
 4. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
 5. Při odchodu z apartmánu je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, či elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a chalupy je ubytovanému účtována ve výši 1000,- Kč.
 6. Ubytovaný je povinen chovat se v apartmánu i v přilehlých prostorách nemovitosti, zejména v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. tak, aby nerušil klid sousedů. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.
 7. V celém objektu i v přilehlých prostorách je nutno udržovat čistotu a pořádek.

 8. ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH OBJEKTU. Apartmán je ve všech vnitřních prostorách i v celém objektu nemovitosti nekuřácký.
 9. Vchodové dveře apartmánu je při odchodu nutno ZAMYKAT.
 10. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách apartmánu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.
 11. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů v apartmánu, dále také v případě, že se stane apartmán nezpůsobilý k užívání a to z jakéhokoliv důvodu.
 12. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši!
 13. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn v chodbě apartmánu a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.
 14. Soukromý majetek ubytovaných není pojištěn.
 15. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budov z důvodu nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem ze střechy a event. náledí kolem budovy.
 16. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají na tel. +420 731 616 758 nebo na e-mailu: info@broumovskoubytovani.cz